1 2 3 4

1/8' IP (.405′ OD)
Bức tườngLoại hình
SCH 40HỢP KIM 20-S
SCH 40HỢP KIM 200-S
SCH 40HỢP KIM 400-S
SCH 40HỢP KIM 600-S
SCH 40HỢP KIM 625-W
SCH 40HỢP KIM 800H-S
SCH 80HỢP KIM 400-S
SCH 80HỢP KIM 800-S
1/4″ IP (.540″ OD)
Bức tườngLoại hình
SCH 10HỢP KIM 200/201-S
SCH 10HỢP KIM 400-S
SCH 10HỢP KIM 800-H-S
SCH 10HỢP KIM 20-S
SCH 40HỢP KIM 200-S
SCH 40HỢP KIM 400W
SCH 40HỢP KIM 400
SCH 40HỢP KIM 600-S
SCH 40HỢP KIM 601-S
SCH 40HỢP KIM 625-W
SCH 40HỢP KIM 800H-S
SCH 40HỢP KIM 825-S
SCH 80HỢP KIM 20-W
SCH 80HỢP KIM 20-S
SCH 80HỢP KIM 200-S
SCH 80HỢP KIM 400-S
SCH 80HỢP KIM 600-S
SCH 80HỢP KIM 825-S
SCH 80HỢP KIM 800H-S
3/8″ IP (.675″ OD)
Bức tườngLoại hình
SCH10HỢP KIM 400-S
SCH10HỢP KIM 600-S
SCH40HỢP KIM 20-S
SCH40HỢP KIM 200-S
SCH40HỢP KIM 400-S
SCH40HỢP KIM 600-S
SCH40HỢP KIM 601-S
SCH40HỢP KIM 625-W
SCH40HỢP KIM 800-S
SCH80HỢP KIM 825-S
SCH80HỢP KIM 20-S
SCH80HỢP KIM 200-S
SCH80HỢP KIM 400-S
SCH80HỢP KIM 600-S
SCH80HỢP KIM 800H-S
1/2″ IP (.840″ OD)
BỨC TƯỜNGLOẠI HÌNH
SCH5HỢP KIM 400-S
SCH5HỢP KIM 800H-S
SCH10HỢP KIM 20-S
SCH10HỢP KIM 200-S
SCH10HỢP KIM 400-S
SCH10HỢP KIM 600-S
SCH10HỢP KIM 625-W
SCH10HỢP KIM 800-S
SCH10HỢP KIM 825-S
SCH40HỢP KIM 20-S
SCH40HỢP KIM 200-S
SCH40HỢP KIM 400-S
SCH40HỢP KIM 600-S
SCH40HỢP KIM 601-S
SCH40HỢP KIM 625-W
SCH40HỢP KIM 625-S
SCH40HỢP KIM 800H/HT-S
SCH40HỢP KIM 800H-S
SCH40HỢP KIM 825-S
SCH40904L-S
SCH80HỢP KIM C276-W
SCH80HỢP KIM 20-S
SCH80HỢP KIM 200-S
SCH80HỢP KIM 400-S
SCH80HỢP KIM 600-S
SCH80HỢP KIM 601-S
SCH80HỢP KIM 625-S
SCH80HỢP KIM 800H/HT-S
SCH80HỢP KIM 800-S
SCH160HỢP KIM 825-S
SCH160HỢP KIM 20-S
SCH160HỢP KIM 400-S
SCH160HỢP KIM 800-S
SCH160HỢP KIM 625-S
SCH160HỢP KIM 800H/HT-S
SCH160HỢP KIM 800H-S
SCH XXHHỢP KIM 825-S
SCH XXHHỢP KIM 400-S
SCH XXHHỢP KIM 600-S
SCH XXHHỢP KIM 800H-S
3/4″ IP (1.050″ OD)
BỨC TƯỜNGLOẠI HÌNH
SCH 10 HỢP KIM 20-S
SCH 10 HỢP KIM 200-S
SCH 10 HỢP KIM 400-S
SCH 10 HỢP KIM 600-S
SCH 10 HỢP KIM 625-W
SCH 10 HỢP KIM 800H-S
SCH 40 HỢP KIM 20-S
SCH 40 HỢP KIM 200-S
SCH 40 HỢP KIM 400-S
SCH 40 HỢP KIM 600-S
SCH 40 HỢP KIM 601-S
SCH 40 HỢP KIM 625-W
SCH 40 HỢP KIM 625-S
SCH 40 HỢP KIM 800H-S
SCH 40 HỢP KIM 825-S
SCH 40 ALLO YC276-W
SCH 80 HỢP KIM 20-S
SCH 80 HỢP KIM 200-S
SCH 80 HỢP KIM 400-S
SCH 80 HỢP KIM 600-S
SCH 80 HỢP KIM 601-S
SCH 80 HỢP KIM 625-W
SCH 80 HỢP KIM 625-S
SCH 80 HỢP KIM 800H/HT-S
SCH 80 HỢP KIM 800H-S
SCH 80 HỢP KIM 825-S
SCH160 HỢP KIM 20-S
SCH160 HỢP KIM 400-S
SCH160 HỢP KIM 600-S
SCH160 HỢP KIM 625-S
SCH160 HỢP KIM 800H-S
SCH160 HỢP KIM 825-S
SCH XXH HỢP KIM 400-S
SCH XXH HỢP KIM 600-S
SCH XXH HỢP KIM 800H-S

1 2 3 4

Yêu cầu báo giá

Quay lại hợp kim Niken