View sizes of Nickel Alloy Metal Tubing dưới đây, available in 1/16″, 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″ và nhiều hơn nữa. Nickel Alloys include Metal Tubing such as Nickel Alloy 625 Ống, Hợp kim 718, 400, 825 and additional Alloys.

1 2 3

1/16″ O.D.
Bức tườngLoại hình
.010HỢP KIM 400-S
.010HỢP KIM 800-S
.020HỢP KIM 600-S
1/8″ O.D.
Bức tườngLoại hình
.010HỢP KIM 600-S
.012HỢP KIM 600-S
.016HỢP KIM 600-S
.020HỢP KIM 200-S
.020HỢP KIM 400
.020HỢP KIM 600-S
.020HỢP KIM 625-S
.028HỢP KIM 200/201-S
.028HỢP KIM 400-S
.028HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 625-S
.035HỢP KIM 20-S
.035HỢP KIM 20-W
.035HỢP KIM 200-S
.035HỢP KIM 400-S
.035HỢP KIM 600-S
3/16″ O.D.
Bức tườngLoại hình
.010HỢP KIM 600-S
.016HỢP KIM 200-S
.016HỢP KIM 600-S
.020HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 200-S
.028HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 625-S
.035HỢP KIM 200-S
.035HỢP KIM 400-S
.035HỢP KIM 600-S
.035HỢP KIM 625-S
.035HỢP KIM 800-S
.049HỢP KIM 600-S
1/4″ O.D.
BỨC TƯỜNGLOẠI HÌNH
.020HỢP KIM 800-S
.020HỢP KIM 200-S
.020HỢP KIM 400-S
.020HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 20-W
.028HỢP KIM 200-S
.028Các hợp kim 400 năm
.028HỢP KIM 400-S
.028HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 625W
.035HỢP KIM 20-S
.035HỢP KIM 20-W
.035HỢP KIM 200-S
.035HỢP KIM 400-S
.035HỢP KIM 600-S
.035HỢP KIM 625-W
.035Hợp kim 800 ở
.035HỢP KIM 800-S
.035HỢP KIM 800H-S
.035HỢP KIM 825-W
.035HỢP KIM 825-S
.035HỢP KIM C276-W
.049HỢP KIM 20-W
.049HỢP KIM 20-S
.049HỢP KIM 200-S
.049HỢP KIM 400-S
.049HỢP KIM 600-S
.049HỢP KIM 625-W
.049HỢP KIM 718-S
.065HỢP KIM 800-S
.049HỢP KIM 825-W
.065HỢP KIM 20-W
.065HỢP KIM 20-S
.065HỢP KIM 200-S
.065HỢP KIM 400-S
.065HỢP KIM 600-S
.065HỢP KIM 625-W
.065HỢP KIM 800H-S
.083HỢP KIM 400-S
5/16″ O.D.
BỨC TƯỜNGLOẠI HÌNH
.020HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 600-S
.035HỢP KIM 400-S
.035HỢP KIM 600-S
.065HỢP KIM 400-S
.028HỢP KIM 800-S
.028HỢP KIM 800H-S
.035HỢP KIM 200-S
.049HỢP KIM 600-S
.065HỢP KIM 200-S
.065HỢP KIM 600-S
3/8″ O.D.
BỨC TƯỜNGLOẠI HÌNH
.020HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 200-S
.028HỢP KIM 400-S
.028HỢP KIM 600-S
.028HỢP KIM 625-W
.035HỢP KIM 20-S
.035HỢP KIM 200-S
.035HỢP KIM 400-S
.035HỢP KIM 600-S
.035HỢP KIM 625-W
.035HỢP KIM 800H-S
.035HỢP KIM 825W
.035HỢP KIM C276-W
.049HỢP KIM 20-S
.049HỢP KIM 20-W
.049HỢP KIM 200-S
.049HỢP KIM 400-S
.049HỢP KIM 600-S
.049HỢP KIM 625-S
.049HỢP KIM 625-W
.049HỢP KIM 800H-S
.049HỢP KIM 825-W
.049HỢP KIM 825-S
.065HỢP KIM 20-W
.065HỢP KIM 200-S
.065HỢP KIM 400-S
.065HỢP KIM 600-S
.065HỢP KIM 625-W
.065HỢP KIM 800-S
.065HỢP KIM 800H-S
.065HỢP KIM 625-W
.065HỢP KIM 625-S
.083HỢP KIM 400-S
.083HỢP KIM 600-S

1 2 3

Yêu cầu báo giá

Quay lại hợp kim Niken